0 மறுமொழிகள்

வாழ்வோட்டத்தினூடே விழித்தெழும் 

வார்த்தை தொகுப்புகள் கற்பனையில் .... 
உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் கருவியாக 
கவிதைகள் ! 

மறுமொழிகள்

0 comments to " "

வெளியீட்டுக் குழு

Search This Blog

தொடர்பவர்கள்

 

Copyright 2008 All Rights Reserved LIMATION TECHNOLOGIES